Privacy

1. Algemeen

Het SocialMediaComplete platform stelt u in staat om de dienst SocialMediaComplete te gebruiken ter ondersteuning van uw zakelijke activiteiten.

Het functioneren van de dienst SocialMediaComplete wordt toegelicht op de website www.SocialMediaComplete.nl. Aanvullende informatie is desgewenst te verkrijgen via telefonisch of e-contact met SocialMediaComplete. Door deze leveringsvoorwaarden te accepteren verklaart u de werking en functionaliteit van de dienst SocialMediaComplete goed te begrijpen en aanvaardt u het actuele functionaliteitsniveau van de dienst als grondslag voor dienstverlening en facturatie.

INLEIDING

Welkom op SocialMediaComplete.nl.  SOCIALMEDIACOMPLETE is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.

De informatie die SOCIALMEDIACOMPLETE over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SOCIALMEDIACOMPLETE houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. 

SOCIALMEDIACOMPLETE heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer (nog in afwachting). Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op http://www.cbpweb.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan SOCIALMEDIACOMPLETE niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal SOCIALMEDIACOMPLETE-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

SOCIALMEDIACOMPLETE kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij SOCIALMEDIACOMPLETE bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat SOCIALMEDIACOMPLETE uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van SOCIALMEDIACOMPLETE gebruik maakt. De servers van SOCIALMEDIACOMPLETE leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites.

SOCIALMEDIACOMPLETE kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar partners. Dit doet SOCIALMEDIACOMPLETE zodat zij u beter van dienst kan zijn en de inhoud van haar sites beter op uw interesses af kan stemmen. De partners zijn conform de door hen geaccepteerde leveringsvoorwaarden gehouden te handelen conform de vigerende wet en regelgeving op privacy gebied. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van uw persoonsgegevens met partners kunt u dit melden email aan privacy@socialmediacomplete.nl.

SOCIALMEDIACOMPLETE verzamelt en verwerkt, via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  2. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan SOCIALMEDIACOMPLETE op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan SOCIALMEDIACOMPLETE een profiel van u opstellen;
  4. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  5. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  6. om te voldoen aan de op SOCIALMEDIACOMPLETE rustende wet- en regelgeving.

SOCIALMEDIACOMPLETE bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.